Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

 

Słowo od pastora

Andrzeja Lubera

/styczeń 2019 r./

 

            

J 15,1-16.   

Pan Jezus używał wielu alegorii, aby wyrazić prawdy dotyczące Bożego Królestwa, Jego samego i Jego relacji z ludźmi.

Gdy mówił, że jest drzwiami dla owiec, miał na myśli, że nikt nie może wejść do Bożej owczarni jak tylko przez Niego. Gdy mówił, że jest drogą, prawdą i życiem, to wskazywał wyraźnie na siebie jako Jedyne źródło życia wiecznego, prawdy i drogi prowadzącej do społeczności z Bogiem.

W swej alegorii krzewu winnego wskazuje nam na kilka ważnych, zasadniczych kwestii dotyczących życia z Bogiem i naszego owocowania.

W tym obrazie krzewu nasz Pan objawia tajemnicę na doświadczanie obfitego i owocnego życia w Bogu. Chrystus mówi, że jest krzewem winnym a my, którzy w Niego uwierzyliśmy, Jemu zaufali jesteśmy latoroślami.

Pan Jezus zwraca nam tutaj uwagę na cztery zasadnicze kwestie:

 

Po pierwsze; Jesteśmy w Nim.

 

Gdy w niego uwierzyliśmy. Porzuciliśmy grzech a całym sercem poszliśmy za Nim, Jego Słowem, Bóg Ojciec oczyścił nas, przebaczył i umieścił nas w Chrystusie, swoim Synu, podobnie jak latorośl wyrasta z krzewu winnego.

1Kor 1,28-31 „...ale wy dzięki Niemu / Bogu / jesteście w Chrystusie Jezusie...”

Kol 2,7 mówi : „ Wkorzenieni weń...”.

Tak naprawdę, bez znalezienia się w Nim, które jest dokonane mocą Bożą, Jego Świętego Ducha człowiek nie może o sobie powiedzieć, że narodził się na nowo i jest Bożym dzieckiem. Dlatego ap. Paweł napisał: ”Jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”  2Kor 5,17.

 

Po drugie; Ojciec w niebie szuka owocu w naszym życiu.

 

Owoc wymieniony jest w wierszach 2, 4, 8, 16; łącznie siedem razy.

„Nie wyście mnie wybrali ale Ja was wybrałem abyście szli i wydawali owoc a owoc wasz aby był trwały.” J 15,16.

Mamy być nie tylko tymi, którzy uwierzyli, ale mamy także być owocni!

„Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.” J 15,8.

„Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.” J 15,2.

Ojciec oczyszcza nas przez Słowo. Dzieje się to w wyniku naszego zaufania i posłuszeństwa dla Jego Słowa.

Słowo owoc i jego pochodne występują ok55 razy w NT. Przypowieść o siewcy także nas o tym uczy. Mamy wydawać owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.

Mk 1-20.

 

Po trzecie; Mamy wydawać owoc wg rodzaju tzn. zgodnie z otrzymanym Bożym rodzajem życia. Zgodnie z zamieszkującym w nas Chrystusem.

 

1J 2,4-11 „Kto mówi: Znam go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego...Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy.”

Mateusz 7,15-20, zapisał słowa Pana Jezusa : „Po owocach poznacie ich...”

Nowy Testament nazywa owocami: nasze zmienione życie, uczynki miłości wobec bliźnich, owoc Ducha Świętego, owoc chwały płynącej z naszych serc i ust, ofiarność, wspieranie biednych i słabych, nasze wysłuchane modlitwy, przychodzący do Chrystusa ludzie poprzez nasze świadectwo i modlitwę. /Łk  3,4-8; Gal 5,22.23; Ef 2,8-10; J 15,7.8; Rz 1,13; Dn 12,3;

2Kor 9,6-15./

 

Po czwarte; Mamy w Nim TRWAĆ! 

 

Akcent położony jest na TRWANIE w KRZEWIE, którym jest Pan Jezus CHRYSTUS .

To ma być naszą pierwszą troską i staraniem.

To jest tajemnica zwycięskiego, owocnego, pełnego radości życia!!!

On jest źródłem wszelkiego Bożego życia w nas i przez nas.

Słowo trwać w wierszach od 4-16 występuje 11 razy.

Gr. meinate od meno – pozostać, mieszkać, zatrzymać się, pozostać na miejscu,

stać, pozostać niezmiennym, w tym samym stanie, czekać.

            Podobnie Bóg wzywa swój lud Izraela w Starym Przymierzu, aby z Nim był ściśle spojony:

„Pana Boga swego będziesz się bał, jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał…”

5M 10,20.

„Jeśli będziesz przestrzegać wszystkich tych przykazań, które Ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając…”

5M 11,22. / Pan wypędzi te narody, chociaż są liczniejsze i silniejsze./

„Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni.” 5M 30,19.20.

 

Hbr dabag- znaczy: przyczepić się, przykuć, trwać, postępować w czyjejś obecności, spoić, chwycić się, złączyć się , przylgnąć.

 

„Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie… bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”  J 15,4.5.

 

Przylgnijmy do Niego, naszego Boga i Pana. Trwajmy w Nim nieustannie!

 

Tego życzę sobie i nam wszystkim, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, aby Jego wola i plany wykonały się w naszym życiu dla Jego chwały!

 

Ścieżka powrotu