Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

 

Słowo od pastora

Andrzeja Lubera

/kwiecień 2018 r./

 

            

Pan jest dobry…” Ps 25,8-10.

Na wstępie muszę to powiedzieć z głębi mojego rozradowanego serca, że Bóg jest Dobry!!!

Codzienne daje nam niezliczone dowody swojej łaski, dobroci i cierpliwości wobec nas.

On nieustannie troszczy się o nas i nie zapomina o nas.

Tak jak obiecał to wielokrotnie w swoim słowie, tak też nasz Zbawiciel Jezus Chrystus czyni.

Mamy wielkie powody do radości, chwały dla Boga i dziękczynienia.

On nas zbawił od grzechów naszych. Posadził nas w Chrystusie Jezusie w okręgach niebieskich. Zanurza i napełnia  nas swym Duchu Świętym. Dał nam naszych bliskich, nasze rodziny. Dał  nam udział, cząstkę w swoim żywym Kościele, narodzonych z Ducha i Słowa Bożego braci i siostry.

            Dlatego Dawid w swoim psalmie śpiewa i woła:

Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej.

Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością, dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego.”  Ps 25,8-10.

Dawid pisząc o dobroci Boga, jakiej doświadcza pisze to w kontekście swoich przeżyć.

Zmaga się z poczuciem winy i grzechem w swoim życiu.

Dlatego modli się, aby Bóg nie pamiętał grzechów i przestępstw jego młodości.

Prosi o odpuszczenie swoich grzechów. /w.11.18/

Zmaga się z ludźmi wrogo do niego nastawionymi. / w. 2.19. / Czuje się samotny, ubogi i udręczony z powodu swego grzechu i poczucia winy. Udręczony od ludzi nieprzyjaźnie do niego nastawionych.

Ma wrażenie, że nogi jego zaplątane są jak w sieci i nie może podążać zwycięsko za Panem.

            Jednak w tym wszystkim czego doświadcza i co przeżywa, kieruje swój wzrok na Boga. Tego, który jest Dobry i Prawy, Miłosierny i Łaskawy.

U niego szuka przebaczenia, schronienia i pomocy. Zaiste Bóg nie odmawia swej łaski tym, których serce jest skruszone i złamane. Którzy u Niego szukają ratunku od swych grzechów, jak i prześladowców.

            Dawid jest pełen nadziei i ufny! Wie, że Ten, do którego się modli i którego wzywa na pomoc nie zawiedzie go ani nie zawiedzie ludu Bożego!

 

Nasz budynek:

Zbliżamy się do przejścia z nabożeństwami do naszego budynku zborowego, który remontujemy. Przez okres zimy, cały czas były kontynuowane prace.

Rozpoczęliśmy w naszym budynku w każdy tydzień spotkania modlitewne oraz godziny biblijne.

Teraz przymierzamy się, aby już odbywały się w nim niedzielne zgromadzenia.

            Cały czas potrzebujemy pomocy finansowej, gdyż ciągle jeszcze wiele prac jest do wykonania. Jesteśmy wdzięczni za każdą ofiarę przesłaną na ten cel. Niech nasz Dobry

 

Nr naszego konta: Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Nowe Życie” w Cz-Dz

                               Nr konta : 33 8453 0002 0000 4734 2000 0010

 

Ścieżka powrotu